Fundusz alimentacyjny

Ustawa o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz.U.2023.1993).

Warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

  • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo    -w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo
  • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.    Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

  • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże w kwocie nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł.

W przypadku przekroczenia wyżej wymienionego progu 1209 zł, zastosowanie będzie miała zasada „złotówka za złotówkę”.

Przy zastosowaniu reguły „złotówka za złotówkę” osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu nie utraci prawa do świadczeń i będzie mogła je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.

Zasada ma zastosowanie, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 1209 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z funduszu (przysługująca danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na które ustalane jest prawo do tego świadczenia).

W takiej sytuacji świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostanie przyznane w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jaka przysługuje danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli jego wysokość ustalona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
  • zawarła związek małżeński.

 

Terminy składania wniosków:

 

Okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 października br., a kończy 30 września roku następnego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych droga elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

Jeżeli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 października tego roku.

Jeżeli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada
tego roku.

Jeżeli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Jeżeli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Wymagane dokumenty do ubiegania się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego:

    1. Zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów za 2023 r. na rzecz osoby uprawnionej oraz informację od kiedy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne – oryginał,
    2. Kserokopia wyroku sądowego o alimenty, ugody sądowej, zabezpieczenia o alimenty oraz wyroku rozwodowego lub separacji,
    3. W przypadku zatrudnienie kserokopię PIT – 11 za 2023 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
    4. W przypadku zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą – informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą – oryginał,
    5. W przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, kserokopia orzeczenia sądu rodzinnego o ustalenie opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
    6. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawarta przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, wraz z odpisem orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub zaświadczenie od komornika w przypadku płacenia alimentów za jego pośrednictwem,
    7. W przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (umowa zlecenie, świadectwo pracy, PIT – 11 za 2023r.) – kserokopia,
    8. W przypadku uzyskania dochodu kserokopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie dochodu – umowa o pracę, umowa zlecenie oraz zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu          z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty według określonego wzoru zaświadczenia,
    9. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 18 roku życia nieuczęszczające do szkoły lub szkoły wyższej) – kserokopia,
    10. Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – kserokopia,
    11. Inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku, gdy okoliczności sprawy wymagają takiego potwierdzenia.

 

Przyjmowanie wniosków

Formularze wniosków i pozostałych druków w wersji papierowej można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach, w godzinach pracy ośrodka.

 

osobie uprawnionej

do góry
Projekt i wykonanie INESA