Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie, niezależnie od dochodu rodziny.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku,
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) osobie, która ukończyła 75 lat,
4) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
1) osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
2) osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
3) jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, zaś po przekroczeniu tego terminu od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Wymagane podstawowe dokumenty

  1. potwierdzenie tożsamości i miejsca zamieszkania wnioskodawcy - kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu pracownika), potwierdzenie czasowego zameldowania, potwierdzenie pobytu np. prze sołtysa, dodatkowo dla opiekuna prawnego - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego, dla opiekuna faktycznego – prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
  2. akt urodzenia dziecka, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby, której wniosek dotyczy,
  3. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  4. w przypadku posiadania renty lub emerytury decyzję przyznającą to świadczenie.

UWAGA! Dla dzieci, które ukończyły 18 lat zasiłek pielęgnacyjny może być przyznany na wniosek tych już pełnoletnich osób lub innych uprawnionych osób np. rodzica posiadającego postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu pełnoletniego dziecka.
UWAGA! W oświadczeniach, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wnioskodawca winien zawrzeć klauzulę następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
UWAGA! W toku postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczeń rodzinnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach może żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.
UWAGA! W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do zasiłku pielęgnacyjnego osoba, będąca wnioskodawcą o ustalenie prawa do tego świadczenia, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.

 

do góry
Projekt i wykonanie INESA