Aktualności

Zmiany dotyczące uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna

Wykonując obowiązek z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, informujemy, że w dniu 01.01.2024 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna, uregulowane w ustawie z dnia 26 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym (Dz. U z 2023 r., poz. 1429). Poniżej podajemy najważniejsze informacje. 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne od 01.01.2024 r. będzie przysługiwać rodzicom lub innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, opiekującym się niepełnosprawnym dzieckiem w wieku do ukończenia 18 r. życia, legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, bez jakichkolwiek ograniczeń w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Ponadto pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie miało żadnego wpływu na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. O świadczenie pielęgnacyjne będą mogły się również ubiegać wszystkie rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek pieczy zastępczej.

Ważną zmianą jest także wprowadzenie wyższej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością, zgodnie z którą jeśli rodzic/opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami, świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100 proc. na drugie i każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami.

Świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwać, jeżeli:
- osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,
- osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;
- osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwu-stronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna.
W momencie, kiedy osoba z niepełnosprawnością uzyska pełnoletniość, świadczenie, które pobierają rodzice się kończy, a ona sama nabywa prawa do innych świadczeń: do renty socjalnej, do świadczenia uzupełniającego, do nowego świadczenia, jakim jest świadczenie wspierające.

 

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Jednocześnie od dnia 1.01.2024 r. zaczyna funkcjonować świadczenie wspierające, które przysługiwać będzie osobom niepełnosprawnym, w wieku od ukończenia 18 roku życia posiadającym tzw. decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Decyzja ta będzie wydawana przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na wniosek osób niepełnosprawnych.

Natomiast wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie prowadził postępowanie w sprawie świadczenia wspierającego oraz wypłatę tego świadczenia, na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek taki składa się nie wcześniej niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna. Przy czym by otrzymać świadczenie wspierające należy uzyskać poziom potrzeby wsparcia  w wysokości co najmniej 70 punktów. 

 

W przypadku wątpliwości, informację dotyczącą zmiany przepisów dotyczących pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i ogólne informacje przyznawania świadczenia wspierającego można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach ul. Boczna 15, pokój 14 lub pod numerem telefonu 75 929 99 50.

do góry
Projekt i wykonanie INESA